Банкова сметка

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДЖУДО”
ЕИК по БУЛСТАТ: 831 333 217
Седалище и адрес на управление София 1142, бул."Васил Левски" № 75, ет. 4

Банка ДСК

BIC: STSA BGSF

Банкова сметка в лева: BG33 STSA 9300 0001 6828 34

Банкова сметка във валута EUR: BG84 STSA 9300 0023 3024 40